Statut

Statutul Asociaţiei Scriitorilor Români din Austria

(A.S.R.A)

Art. 1. A.S.R.A este o instituţie juridică culturală nelucrativă, apolitică şi laică.

Art 2. Poate deveni membru al Asociației orice persoană de origine română indiferent de cetățenie, care scrie în limba română sau în limba ţării de adopţie – respectiv limba germană, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. A publicat cel puțin trei cărți – eseu, poezie, proză, teatru, critică/ teorie literară sau istorie a literaturii.
 2. A tradus cel puțin o carte de interes general din literatura română sau universală.

Art. 3. Cererea de acordare a calităţii de membru al A.S.R.A. se va trimite în  următoarele condiţii:

a) pe baza propunerilor membrilor deja existenți în asociație;

b) pe baza solicitării inidividuale;

dosarul solicitantului va cuprinde:

 • cerere individuală de primire;
 • formular standard de cerere pentru validare (îl găsiți la rubrica, CONTACT  – FORMULAR  ADERARE A.S.R.A.);
 • Curriculum Vitae;
 • câte un exemplar din cărţile publicate.

Art. 4. În A.S.R.A. nu se pretinde cotizație de membru sau taxă de înscriere, dar sunt admise contribuții benevole ale membrilor la organizarea evenimentelor în cadrul asociației.

Art. 5. Asociația are un Comitet Executiv format dintr-un președinte şi un vice-președinte aleși prin vot deschis în adunarea generală.

O Adunare Generală se va organiza anual și ori de câte ori va fi necesar.

Candidații la funcții de conducere trebuie să aibă o vechime minimă în Asociație de aprox. doi ani. În cazuri critice, când nu există candidați cu această vechime, pot fi aleși în funcţii de conducere membri cu  o vechime mai mică, dar nu mai puțin de 6 luni. Se va urmări ca membrii din conducere să aibă o integritate morală și profesională necontestată de membrii A.S.R.A., să fie ataşaţi Asociației, să nu genereze conflicte cu alți membri, să poată comunica cu uşurință prin mijloacele moderne de comunicare, să se poată deplasa uşor la diferite evenimente, să fie decenți în exprimare, să fie flexibili la propuneri şi să pună interesele Asociației înaintea intereselor personale.

Art. 6. Deciziile importante ale Asociației se vor lua prin vot deschis.

Art.7. Comitetul Executiv are împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului, de a da sancțiuni şi de a exclude din Asociație membrii care au încălcat în mod repetat Statutul, conform Art. 13 de mai jos.

De asemeni au sarcina  de a lua deciziile ce se impun pentru buna funcționare a Asociației în perioadele dintre adunările generale sau de lucru.

Art. 8. Fiecare membru care va publica o carte, va  contribui (benevol) cu 2% din profit la fondurile Asociației. Şi în acest caz orice donaţie suplimentară este binevenită.

Art. 9. Fondurile Asociației provenite din cotizaţii şi oricare alte surse, vor acoperi în parte sau total cheltuielile de funcţionare şi de organizare. Sursele acestor fonduri, vor fi pe lângă donaţii, subvenţiile acordate de asociaţii sau fundaţii culturale austriece şi române.

Art. 10. Conducerea A.S.R A.. cu sprijinul membrilor va depune o muncă de cercetare şi de publicitate în vederea descoperirii şi recrutării  scriitorilor români  din restul Austriei.

Art.11. A.S.R.A va primi pe lângă membrii activi, membri simpatizanţi şi membrii colaboratori din Austria, România şi din toată lumea. Membrii simpatizanți și colaboratori vor participa cu materiale la revista Asociației şi vor putea să sprijine benevol anumite proiecte ale A.S.R.A sau ale membrilor acesteia.

Asociaţia va acorda titlul de Membru de Onoare anumitor personalităţi române sau de altă naţionalitate care aduc contribuţii importante la promovarea, cunoaşterea şi recunoaşterea culturii române în lume.

Comitetul executiv va decide asupra acordării acestui titlu, şi va informa membrii Asociației de eveniment. Deasemenea se vor acorda titluri de Membru Onorific post-mortem al Asociației, anumitor personalități culturale de excepţie, precum şi membrilor A.S.R.A care au trecut în eternitate.

Art.12. Solidaritatea profesională, libertatea de opinie, de creaţie, sunt principii de bază ale activităţii Asociației. Transparenţa activităţilor Asociației este absolut necesară. Eventualele divergenţe din cadrul Asociației nu vor fi făcute publice decât cu accepţiunea celor implicaţi.

Art.13. Membrii Asociației pot fi membri şi ai altor asociaţii şi organizaţii scriitoriceşti, în special dacă acestea nu activează pe acelaşi teritoriu şi nu sunt ostile A.S.R.A sau  anumitor membri ai A.S.R.A, nu generează conflicte , nu urmăresc slăbirea şi defăimarea A.S.R.A etc. Respectarea statutului A.S.R.A este obligatorie pentru toţi membrii.

În nici un caz nu sunt tolerate acţiunile care ar putea duce la defăimarea şi divizarea A.S.R.A.

Pentru asigurarea respectării celor de mai sus, se prevăd următoarele sancţiuni:

 1. a) la prima abatere, avertisment verbal;
 2. b) la a doua abatere, avertisment scris
 3. c) la a treia abatere, excluderea din A.S.R.A.

Art. 14. Asociaţia îşi propune să înfiinţeze un Cenaclu Literar, în care membrii săi vor citi din lucrările personale şi vor asculta sugestiile sau criticile celorlalţi membri. El se va numi Cenaclul « Lucian Blaga ». La cenaclu vor fi admişi în afară de membrii Asociației şi alte persoane. Aceștia vor avea pe lângă dreptul de a asista şi dreptul de a citi lucrări personale de beletristică.

Art.15. Criticile, dezacordurile şi opiniile negative asupra operei sau activităţii unui coleg se pot exprima numai în cadru organizat  al Asociației, în Cenaclul literar sau între colegi, dar  nu trebuie să fie discutate în nici un caz cu persoane din exterior sau organizaţii mass-media. În cazul nerespectării acestui articol de către un membru al A.S.R.A., se vor aplica acelaşi sancţiuni prevăzute la Art. 13.

Art. 16. Asociaţia şi-a propus să constituie un factor activ în dialogul cultural intern şi international. Nedreptăţile şi persecuţiile aduse oamenilor de cultură români în trecut sau prezent vor fi făcute cunoscute opiniei publice mondiale.

Art. 18. Drepturile membrilor Asociației :

 1. Să participe la adunările generale ale Asociației (filialei) ;
 2. să participe la activităţile, programele şi proiectele Asociației ;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în comitetul executiv al Asociației ;
 4. să fie sărbătoriţi cu ocazia unor realizări importante, primiri de premii, aniversări personale etc ;
 5. să facă recomandări pentru primirea de noi membri, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2

Art. 19. Obligaţiile membrilor Asociației:

 1. Să participe activ şi să contribuie în funcţie de posibilităţi, la împlinirea menirii şi obiectivelor Asociației ;
 2. să respecte şi să ducă la împlinire hotărârile luate în condiţii statutare în adunările generale, de lucru sau de Comitetul Executiv al Asociației;
 3. să respecte normele deontologice scriitoriceşti.
 4. să acţioneze pentru păstrarea şi creşterea prestigiului Asociației în Austria şi în lume ;
 5. membrii A.S.R.A. vor dona câte un exemplar din lucrările ce le-au publicat, bibliotecii Asociației.

N.B.:

 1. În acest Statut, Asociaţia Scriitorilor Români din Austria, a fost numită prescurtat fie A.S.R.A sau simplu, Asociație(a).
 2. Deciziile asupra modificării Statutului și orice altă propunere va fi discutată în Adunarea Generală, care va avea loc anual sau după necesitate.

          Președinte fondator,                                                                          Vicepreședinte,

Mag. Daniela Gumann                                                                              Dan Dulciu